Przedszkole promujące zdrowie i działania ekologiczne.

opublikowane: 20 mar 2012, 11:51 przez Aneta Gajda   [ zaktualizowane 4 maj 2012, 02:50 ]


DZIAŁANIA   PRZEDSZKOLA   PROMUJĄCEGO   ZDROWIE:

        Przedszkole promujące zdrowie to placówka , która w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia wśród dzieci, wyposaża wychowanków w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia, kształtuje w dzieciach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, prowadzi wszechstronną edukacje propagującą zdrowie , włącza do działań prozdrowotnych zarówno dzieci uczęszczających do przedszkola jak również rodziców i społeczność lokalna. 

        Mając na uwadze wszystkie te aspekty, a także świadomość iż wiek przedszkolny dla człowieka jest tym momentem w którym kształtują się jego obecne i przyszłe zachowania prozdrowotne w październiku 2002 roku Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o przystąpieniu naszego przedszkola do Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.

        W 2003 r. przedszkole otrzymało Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie.

        Aby móc realizować działania w zakresie promocji zdrowia na terenie przedszkola, co roku zostaje opracowany - Roczny Plan Przedszkola Promującego Zdrowie.

        Przedszkole promujące zdrowie to takie, w którym dominuje troska o zdrowie i dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne dzieci, nauczycieli i pozostałych pracowników placówki.

Zdaniem Trevora Williama, przedszkole takie charakteryzują trzy cechy :

 • edukacja prozdrowotna w ramach programu wychowania przedszkolnego
 • uwzględnianie zdrowia w życiu przedszkola
 • współdziałanie przedszkola z rodziną i społecznością lokalną w zakresie ochrony zdrowia i pomnażania jego potencjału.

         Poza tym dzieci uczą się kontrolować stan własnego zdrowia, dbać o nie i ciągle pomnażać jego potencjał. Ważne jest, aby nauczyć je rozwiązywania aktualnych problemów, jakimi są: stres, agresja, niechęć do niektórych potraw, niska aktywność ruchowa.

      Aby promocja zdrowia w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym była skuteczna, niezbędne jest poszukiwanie instytucji i osób wspierających. Służyć one mogą merytoryczną wiedzą i wspomagać w realizacji programu przez konsultacje, dostarczanie materiałów, przeprowadzanie pogadanek, prelekcji dla dzieci na tematy zdrowotne.

Przedszkole Promujące Zdrowie ma zadanie:

 1. Popularyzowanie zdrowego stylu życia, w tym: aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania się, zachowania higieny osobistej, higieny otoczenia i żywienia, poprzez formy aktywności artystycznej dziecka, zabawę, happeningi itp.
 2. Kształtowanie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego, promowanie zajęć rekreacyjnych i sportowych.
 3. Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych osób.
 4. Aktywizowanie rodziców do współpracy w wychowaniu dla zdrowia.
 5. Uczenie dzieci sposobów zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia.
 6. Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych osób.
 7. Kształtowanie u dzieci postawy asertywnego zachowania wobec osób i sytuacji stanowiących zagrożenie.
 8. Uczenie dzieci bezpiecznego korzystania z urządzeń na placach zabaw oraz bezpiecznego poruszania się na drodze.
                                                              Wojewódzki Certyfikat "Przedszkole Promujące Zdrowie".

                                                                                Certyfikat  udziału przedszkola w
                                                         "Programie pierwotnej profilaktyki chorób odtytoniowych w Polsce".


 PLAN    DZIAŁAŃ     W     RAMACH   -  PRZEDSZKOLE     PROMUJĄCE     ZDROWIE    

NA     ROK     SZKOLNY 2011/2012


Problem priorytetowy:   Zmiana nawyków żywieniowych wśród dzieci.

Cel:   Poszerzenie wiedzy i zwiększenie świadomości dzieci dotyczących właściwych nawyków żywieniowych.

                               Zadania / Działania

Termin

wykonania

Osoby

odpowiedzialne1. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych pozwalających przyswoić dzieciom zasady kulturalnego zachowania się przy stole:

- posługiwania się sztućcami,

- przyjmowania poprawnej postawy podczas siedzenia przy stole,

- zachowania estetyki jedzenia podczas posiłków,

- używania zwrotów grzecznościowych,

- kultury zachowania.

Cały rok szkolny

Koordynator ds. promocji zdrowia;

Nauczyciele grup

 

2. Wdrożenie zasad związanych z właściwymi nawykami żywieniowymi poprzez planowanie sytuacji edukacyjnych (kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych, zachęcenie dzieci do zjadania nieznanych potraw oraz warzyw i owoców).

Cały rok szkolny

Koordynator ds. promocji zdrowia;

Nauczyciele grup

 

3. Udział dzieci w programie edukacyjnym Akademia Zdrowego Przedszkolaka.

 

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

Koordynator ds. promocji zdrowia

 

4. Dokonanie zmian w przedszkolnym jadłospisie – ograniczenie tłuszczów, cukru i soli, a zwiększenie ilości owoców i warzyw oraz produktów i dań, które zawierają dużo witamin.

Cały rok szkolny

Koordynator ds. promocji zdrowia;

Intendentka

 

5. Wdrażanie dzieci do zdrowego nawyku picia wody zamiast soków, w ramach programu „Mamo, tato wolę wodę”.

 

Cały rok szkolny

Koordynator ds. promocji zdrowia;

Nauczyciele grup


6. Samodzielne nakrywanie stołów do posiłków – wprowadzenie dyżurów.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

 

7. Zorganizowanie zajęć na terenie placówki propagujących zdrowe nawyki żywieniowe:

- „Owocowa sałatka”- przygotowanie i degustacja sałatki przez starszych przedszkolaków,

- „Wiosenna kanapka” – przygotowanie i degustacja kanapek z pierwszymi wiosennymi warzywami przez przedszkolaków,

 

 

 X.2011 r.

 IV.2012 r.

Koordynator ds. promocji zdrowia;

Nauczyciele grup

 

8. Organizacja Festiwalu Zdrowia pod hasłem „W zdrowym ciele, zdrowia wiele” propagującego zdrowe nawyki żywieniowe.

IV.2012 r.

Koordynator ds. promocji zdrowia;

 

9. Udział dzieci w konkursach plastycznych, quizach związanych z propagowaniem zasad zdrowego żywienia.

 

Cały rok szkolny

Koordynator ds. promocji zdrowia;

Nauczyciele grup

 

10. Przykład własny – kanonem dobrych nawyków żywieniowych.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

 

11. Tworzenie warunków sprzyjających dobremu samopoczuciu całej społeczności przedszkolnej.

 

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

 

12. Wyposażenie kuchni przedszkolnej w sprzęt gwarantujący zdrowe przygotowanie potraw.

Cały rok szkolny

Kucharki

Intendentka

Dyrekcja

 

13. Aktualizacja informacji, treści wychowawczych, profilaktycznych na tablicy dla rodziców promującego zdrowy tryb życia „Kącik zdrowego przedszkolaka”.

Cały rok szkolny

Koordynator ds.

promocji zdrowia

 

 

14. „Przepis na zdrowie”- akcja zbierania przepisów na zdrowe i smaczne potrawy oraz publikacja zgromadzonych materiałów na stronie internetowej przedszkola.

Cały rok szkolny

Koordynator ds.

promocji zdrowia

 


                      

           Inne działania planowane w ramach edukacji zdrowotnej:

 Zadania / Działania

Termin wykonania

Osoby

odpowiedzialne1. Realizowanie zadań z Planu Rozwoju Przedszkola na rok szkolny 2011/2012 z zakresu promocji zdrowia:

- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci;

- wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa;

- stymulowanie aktywności fizycznej dzieci i wdrażanie do aktywnych form wypoczynku.

Według Planu Rozwoju Przedszkola

Nauczyciele grup

 

2. Realizowanie treści programowych kształtujących u dzieci postawy prozdrowotne - program własny Elżbiety Pilichowskiej i Małgorzaty Wągrowskiej „Edukacja prozdrowotna w przedszkolu. Program dla dzieci w wieku 3-6 lat” .

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

 

3. Stwarzanie warunków do rozwoju sprawności fizycznej dzieci poprzez:

- organizowanie zabaw i gier sportowych w ogrodzie przedszkolnym;

- organizowanie zabaw ruchowych, terenowych badawczych w ogrodzie przedszkolnym;

- ćwiczeń porannych i gimnastycznych;

- zajęć gimnastyki korekcyjnej;

- zabaw i ćwiczeń relaksacyjnych;

- kształtowanie zamiłowania do wycieczek i sportu jako źródła zdrowia i radości, organizując spacery i wycieczki rekreacyjne, ekologiczne.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

 

4. Przeprowadzenie przesiewowych badań logopedycznych pod hasłem „Gimnastyka buzi i języka” – przez logopedę, we wszystkich grupach wiekowych, celem niwelowaniu wad wymowy.

IX.2011 r.

Logopeda;

Koordynator ds. promocji zdrowia.

 

5. Udział w programach edukacyjnych Wydziału Zdrowia UMŁ:

- „Szpital pluszowego Misia”- czyli wszystko o higienie jamy ustnej dzieci w wieku przedszkolnym;

- „Od najmłodszych lat dbam o zdrowie” – edukacja zdrowotna w formie zabawy i zajęć ruchowych.

Cyklicznie w roku szkolnym

 

Koordynator ds. promocji zdrowia;

Nauczyciele grup

 

6. Udział w Programach edukacyjnych organizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej UM Łodzi - prowadzenie na terenie przedszkola zbiórki plastikowych nakrętek, baterii, płyt CD:

- „Zakręcone miesiące;

- „Kochaj Ziemię – daj baterię”;

- „Na tropie CD”.

Cyklicznie w roku szkolnym

Koordynator ds.

promocji zdrowia;

Nauczyciele grup

 

7. Prowadzenie współpracy z Poradnią Zdrowia „Nowe Rokicie” w zakresie edukacji prozdrowotnej  dzieci.

 

Według planu nauczycieli

Koordynator ds.

promocji zdrowia;

Nauczyciele grup

 

8. Współpraca z :

-  Szkołą Podstawową Nr 42; Szkołą Podstawową ZNP;

-  Przedszkolem Miejskim Nr 101; Przedszkolem Miejskim Nr 7;

w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych i proekologicznych u dzieci.

Według planu nauczycieli

Nauczyciele grup

 

   Opracował :

koordynator ds. promocji zdrowia

                                                                                                                                                                                                                                   Aneta  Gajda

          Plan realizowany jest systematycznie przez nauczycieli przedszkola oraz innych pracowników przedszkola przy współpracy Rejonowego Koordynatora Zdrowia, pracowników Sanepidu, Rodziców, Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ oraz Wydziału Edukacji UMŁ. W planie zostały zawarte cele, zadania, formy, metody i środki realizacji.

       

Comments