Sprawozdanie z działań w ramach przedszkola promującego zdrowie w roku szkolnym 2012/2013.

opublikowane: 17 mar 2014, 10:40 przez Aneta Gajda

SPRAWOZDANIE  Z   DZIAŁAŃ   W   RAMACH

PRZEDSZKOLA   PROMUJĄCEGO   ZDROWIE

W   ROKU   SZKOLNYM   2012/2013.


Problem priorytetowy: Edukacja przyrodnicza i proekologiczna dzieci, rodziców i personelu przedszkola.

Cel: Wprowadzenie dziecka w świat przyrody – rozbudzanie potrzeby poznania otaczającego świata i uwrażliwienie na jego piękno.

Kryterium sukcesu:

- Kształtowanie postaw proekologicznych.

- Zachęcenie dzieci do pogłębiania wiedzy o otaczającym je świecie przyrody.

- Kształtowanie praktycznych umiejętności dotyczących poznawania środowiska, a przede wszystkim prowadzenia obserwacji przyrodniczych, pielęgnacji roślin, porównywanie zjawisk i obiektów przyrodniczych.

- Poznanie sposobów ochrony i kształtowania środowiska.

- Wyrobienie nawyku dbania o środowisko naturalne.

Uzasadnienie osiągnięcia celu:

Zrealizowane zadania / działania

Efekty

Co osiągnęliśmy ?1.Przyroda jesienią” :

- kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci – dbałość o środowisko naturalne,

- obserwacja roślin, zwierząt w naturalnym środowisku,

- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią,

- uczestniczenie w zabawach badawczych związanych z poznawaniem najbliższego środowiska przyrodniczego.

- stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą (wycieczki, spacery, zabawy badawcze).

- zorganizowanie Festiwalu Piosenki Jesiennej – „Jesienna poleczka” oraz konkursu przyrodniczego „Jesienny kącik skarbów”.

- zabawy ruchowe na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.

Dziecko:

- wie, jak należy dbać o środowisko naturalne.

- dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w zależności od pory roku, dzieli się wrażeniami z obserwacji.

- chętnie uczestniczy w zabawach badawczych, szczególnie z wykorzystaniem sprzętu.

- potrafi współpracować w grupie podczas wykonywania określonych działań.

- prezentuje swoje umiejętności wokalne i taneczne podczas festiwalu.

- wie, że ruch na świeżym powietrzu to zdrowie.

- zna różne formy aktywnego wypoczynku.

 

2.Warzywa i owoce – źródłem witamin” :

- kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.

- rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw i owoców.

- wyrabianie nawyku spożywania surówek i sałatek owocowo – warzywnych.

- zapoznanie ze zdrowymi produktami spożywczymi oraz produktami szkodzącymi zdrowiu.

- zachęcenie do spożywania zdrowej żywności.

- samodzielne przygotowywanie surówek i sałatek owocowych, warzywnych, zdrowych kanapek.

- organizacja zajęć zachęcających dzieci do spożywania zdrowej żywności i ograniczenia spożywania słodyczy i napojów gazowanych.

- organizacja międzygrupowego pokazu mody „Witaminki”.

Dziecko:

- zna zasady racjonalnego odżywiania.

- rozumie potrzeby prawidłowego żywienia.

- rozpoznaje i nazywa poznane warzywa i owoce.

- wie, że spożywanie warzyw i owoców oraz picie soków owocowych oraz wody mineralnej wpływa korzystnie na ich zdrowie.

- samodzielnie komponuje zdrowy, zbilansowany posiłek na pierwsze lub drugie śniadanie.

- z pomocą nauczyciela wykonuje strój i prezentuje go podczas pokazu mody.

- potrafi współpracować w grupie.

 

 

3.Działalność plastyczno – techniczna z wykorzystaniem darów jesieni” :

- stosowanie różnorodnych technik plastycznych z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych.

- uświadomienie dzieciom, że można bawić się bogactwem przyrody nie niszcząc jej.

- wzbogacanie kącika przyrody w różnorodne materiały przyrodnicze.

- zorganizowanie jesiennej wystawy „Skarby jesieni”.

- tworzenie kompozycji z materiału przyrodniczego do dekoracji sali.

Dziecko:

- wykonuje różnorodne prace plastyczne z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych.

- przedstawia w formie plastycznej obserwacje otaczającej go przyrody.

- wzbogaca i tworzy kącik przyrody w różne skarby przyrody, tworząc różne kompozycje z materiału przyrodniczego do dekoracji sali.

 

 

4.Poznajemy rośliny, zwierzęta i ptaki” :

- poznanie wybranych zwierząt zamieszkujących lasy, w tym zwierząt zagrożonych wyginięciem,

- poznanie wybranych gatunków drzew i roślin występujących w naszych lasach, w tym objętych ochroną,

- poznanie zagrożeń dla zasobów leśnych, wynikających z niszczycielskiej działalności człowieka,

- rozwijanie postaw proekologicznych,

- tworzenie albumów przyrodniczych.

- tworzenie karmników dla ptaków.

- dokarmianie ptaków.

Dziecko:

- posiada podstawowe informacje na temat życia zwierząt.

- wie, jak powinno zachowywać się w stosunku do zwierząt.

- zna i rozpoznaje wybrane gatunki drzew i roślin.

- wie o szkodliwej dla przyrody działalności człowieka.

- rozumie konieczność ochrony środowiska naturalnego.

- współdziała w zespole podczas zadań i zabaw.

 

5.Zakładamy zieloną hodowlę w sali„:

- poznanie procesu wzrastania roślin w kąciku przyrody oraz czynników potrzebnych do rozwoju roślin,

- poznanie i nazywanie części roślin,

- zachęcanie dzieci do uprawy roślin, pielęgnowania w domu i w przedszkolu,

- ukazanie znaczenia wody dla życia roślin.

- wycieczka do sklepu ogrodniczego.

- założenie własnych hodowli nowalijek i ziół w przedszkolnych kącikach przyrody.

- samodzielne przygotowywanie kanapek z użyciem wyhodowanych ziół i nowalijek.

- wdrażanie do zdrowego odżywiania – spożywania nowalijek jako źródła witamin.

Dziecko:

- rozumie znaczenie roślin w życiu ludzi i zwierząt.

- potrafi określić niektóre czynniki potrzebne dla rozwoju roślin.

- prowadzi hodowlę roślin.

- umie pielęgnować rośliny.

- rozumie znaczenie wody dla życia roślin.

- zna nazwy narzędzi do prac w ogrodzie przedszkolnym.

- czuje się współorganizatorem kącika przyrody.

- współdziała w zespole podczas zadań i zabaw, integruje się z grupą rówieśniczą.

- przygotowuje wiosenne kanapki.


6.Witamy wiosnę” :

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie na wiosnę.

- poznawanie zwiastunów wiosny.

- oglądanie kwiatów wiosennych na ilustracjach i w ogrodzie.

- wiosenne porządki w ogrodzie przedszkolnym.

- samodzielne sadzenie wiosennych kwiatów w ogrodzie i kąciku przyrody.

- wycieczki i spacery  jako źródło zdrowia, radości i wiedzy.

- obserwacja zmian zachodzących  w wyglądzie różnych ekosystemów.

Dziecko:
- dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w zależności od pory roku, dzieli się wrażeniami z obserwacji.

- potrafi wymienić kilka zwiastunów wiosny.

- rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki wiosennych kwiatów.

- wie, jakie prace wykonuje się wiosną w ogrodzie.

- zna nazwy narzędzi do prac w ogrodzie przedszkolnym.

- sadzi wiosenne kwiaty w ogrodzie.

- współdziała w zespole.

 

7. „Dbamy o Ziemię – naszą planetę:

- poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi,

- kształtowanie postaw proekologicznych,

- uświadomienie znaczenia wody w przyrodzie i czystego powietrza jako czynników niezbędnych dla życia ludzi, zwierząt, roślin.

- zorganizowanie obchodów Światowego Dnia Ziemi na terenie przedszkola.

Dziecko:

- zna zagrożenia dla środowiska wynikające z niszczycielskiej działalności człowieka.

- rozumie konieczność ochrony środowiska naturalnego.

- wiosenne porządkowanie ogrodu przedszkolnego, sadzi drzewo na terenie ogrodu przedszkolnego.

- tworzenie plakatu – „Dbajmy o Ziemię”.

 

8.Dobre rady na odpady” :

- zapoznanie dzieci z rodzajami odpadów wytwarzanych przez ludzi i koniecznością ich sortowania.

- poznawanie zasad segregowania śmieci.

- poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi.

- udział w akcjach ekologicznych.

- zorganizowanie konkursu plastyczno-technicznego pod hasłem „Siatki, wariatki i inne odpadki”.

- wykonanie plakatów zachęcających do segregacji odpadów.

Dziecko:

- zna zasady segregowania śmieci.

- potrafi segregować odpady do odpowiednich koszy.

- zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikające z niszczycielskiej działalności ludzi.

- zbiera plastikowe nakrętki, płyty i baterie.

- tworzy pojemniki na różne odpady.

- wykonuje plakat o segregacji opadów.

- współdziała w grupie rówieśniczej.

 

9.Moda na aktywny wypoczynek” :

- zachęcanie dzieci do ruchu na świeżym powietrzu.

- uświadomienie dzieciom zagrożenia płynącego z niewłaściwych zabaw - w mieście, nad wodą, w górach.

- prezentacja właściwych zachowań podczas zabaw.

- uczestniczenie w zabawach z elementami rywalizacji.

- zabawy ruchowe na świeżym powietrzu i w terenie.

 

Dziecko:

- chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych, zawodach sportowych na świeżym powietrzu.

- wie, o potrzebie przebywania i ruchu na świeżym powietrzu.

- zna zagrożenia płynące z zabaw w niewłaściwych miejscach.

- zgodnie współdziała z innymi, zna zasady rywalizacji

 

10. Organizacja Festiwalu Zdrowia pod hasłem „Bezpieczny przedszkolak” propagującego bezpieczeństwo wśród przedszkolaków.

 

Dziecko:

- zna i przestrzega zasady bezpiecznej zabawy w sali, ogrodzie przedszkolnym i w parku.

- potrafi rozpoznać podaną sytuację jako zagrażającą zdrowiu i bezpieczeństwu.

- zna zasady bezpiecznego zachowania się na ulicy.
- zna numery telefonów alarmowych.

 

12. Zorganizowanie II Tygodnia Promocji Zdrowia pod hasłem: „Podróż do Mlecznej Krainy”, na terenie naszej placówki.

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko:

- zna  i układa Piramidę Żywienia Przedszkolaka.

- wie, że mleko, przetwory nabiałowe są zdrowe i potrzebne do prawidłowego odżywiania.

- rozumie konieczność przezwyciężania uprzedzeń do niektórych produktów mlecznych.

- rozwiązuje zagadki smakowe i dotykowe „Zgaduj, zgadula”.

- uczestniczy w „Mlecznych  zawodach sportowych”.

- współdziała w grupie rówieśniczej.

- uczestniczy w quiz wiedzy o prawidłowym odżywianiu.

- tworzy pracę plastyczną na temat „Jak wyobrażasz sobie Mleczną Krainę ?”.

 

13. Udział w akcji promującej zdrowe odżywianie – Akademia Zdrowego Przedszkolaka:

- „Jemy warzywa i owoce sezonowo”.

 

 

Dziecko:

- oswaja się z warzywami, których często nie lubi, znają nowe smaki warzyw.

- wie, skąd się biorą warzywa, które części poszczególnych warzyw są jadalne.

- wiedzą, że warzywa są bardzo zdrowe i niezbędne w codziennej diecie.

- znają warzywa i owoce rosnące jesienią w sadach i ogrodach.

- wiedzą, że warzywa i owoce to najlepsze źródło witamin.

- rozwiązuje zagadki smakowe i dotykowe „Jemy warzywa i owoce”.

- uczestniczy w pokazie mody „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”.

- wspólnie tworzy plakat na konkurs plastyczny „Zdrowe warzywa i owoce”.

 

14. Udział w akcji promującej higienę osobistą i jamy ustnej – Akademia Zdrowego Przedszkolaka:

- „Przedszkolak pełen zdrowia”.

 

 

 

Dziecko:

- wie, że należy troszczyć się o swoje zdrowie.

- rozpoznaje i nazywa przybory związane z higieną zębów i higieną osobistą.

- zna zasady higieny jamy ustnej.

- zna wpływ prawidłowego odżywiania się na stan uzębienia.

- wie, dlaczego trzeba dbać o higienę jamy ustnej i higienę osobistą.

- wie, jak często w ciągu dnia trzeba umyć ręce i dlaczego.

- potrafi rozwiązywać zagadki.

- tworzy prace plastyczne oraz plakat „Dbaj o zęby”.

 

15. Współpraca z :

- Miejską Biblioteką Publiczną Nr 8;

- Przedszkolem Nr 122,

- Przedszkolem Nr 207.

 

 

 

- Cało roczna współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną Nr 8, propagując czytelnictwo wśród dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej organizując zajęcia i pogadanki o wybranej tematyce (np. „Poszukiwanie oznak wiosny”, „Porządki w ogrodzie”, „Strażnicy przyrody”, „Jedz owoce i warzywa”, „Aby zawsze zdrowym być” itp.)

- Współpraca z Przedszkolem Miejskim Nr 122 w zakresie propagowania aktywności sportowej wśród dzieci, udział dzieci pięcioletnich w „Osiedlowej spartakiadzie”.

- Współpraca z Przedszkolem Miejskim Nr 7 w przyrodniczych konkursach plastycznych („Oznaki zimy”, „Wiosenny krajobraz”).

 

    Opracowanie:                                                                                                                                                                         Data 30.09.2013

    koordynator ds. promocji zdrowia

    Aneta Gajda

Comments