Informacje‎ > ‎

Plan współpracy z rodzicami

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 88 W ŁODZI

 

LP.

 

ZADANIA I SPOSÓB REALIZACJI

 

 

TERMIN

OSOBY

ODPOWIEDZIALNE

1.

Poznanie dzieci i ich środowiska.

1. Praca indywidualna – adaptacja dzieci do warunków przedszkolnych

2. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej dzieci.

3. Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dziec z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale.

4. Rozmowy i konsultacje odbywane z inicjatywy rodziców i nauczycieli w celu uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

 

wrzesień

 

październik - listopad

 

cały rok szkolny

 

 

Nauczycielki poszczególnych  oddziałów.

 

 

 

 

 

2.

Pozyskiwanie rodziców do współdziałania.

1. Prowadzenie kącika dla rodziców  (umieszczanie aktualnych informacji).

2. Eksponowanie prac plastyczno- konstrukcyjnych dzieci.

3. Informowanie rodziców na bieżąco o uroczystościach
i imprezach organizowanych na terenie przedszkola oraz
o planowanych wycieczkach  -  zachęcanie rodziców do współpracy.

4. Przeprowadzenie badań psychologicznych, logopedycznych oraz kierowanie dzieci do udziału w tych zajęciach za zgodą rodziców.

5. Przekazywanie przez rodziców opinii na temat funkcjonowania przedszkola do dyrektora i rady pedagogicznej

 

cały rok szkolny

 

cały rok szkolny

cały rok szkolny

 

 wrzesień - listopad

cały rok szkolny

 

Nauczycielki poszczególnych oddziałów.

 

rada rodziców 


specjaliści PPP nr 6

3.

Pozyskiwanie rodziców do organizowania uroczystości przedszkolnych.

1. Pomoc rodziców w organizowaniu uroczystości przedszkolnych  -  pomoc w przygotowaniu strojów dla dzieci, doposażenie przedszkola w drobne elementy dekoracyjne.

2. Zapraszanie rodziców na okolicznościowe uroczystości ogólnoprzedszkolne, grupowe oraz piknik rodzinny z okazji Święta Matki, Ojca i Dziecka

3. Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców

4. Upowszechnianie wśród rodziców współpracy ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi działalność przedszkola.

 

 cały rok szkolny

 

cały rok szkolny

 

 w II semestrze

cały rok szkolny

 

 

Nauczycielki poszczególnych oddziałów.

 

 

4.

Pedagogizacja rodziców.

1. Przybliżenie rodzicom zagadnień wynikających z działalności przedszkola (prawo oświatowe, uchwały i zarządzenia lokalnych władz)

2. Popularyzacja czasopism i literatury pedagogicznej na zebraniach.

3. Informowanie rodziców na zebraniach ogólnych i grupowych
o kierunku pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo- dydaktycznych.

4. Spotkania z rodzicami dzieci, podsumowujące obserwacje pedagogiczne

5. Indywidualne rozmowy z psychologiem, logopedą

6. Prowadzenie badań ankietowych wśród rodziców na temat jakości oferowanych usług edukacyjnych

 

 Cały rok

 

Nauczycielki poszczególnych oddziałów.

Dyrektor

 

 

5.

Współdziałanie z przedstawicielami Rady Rodziców.

1. Organizowanie spotkań z przedstawicielami Rady Rodziców – wspólne planowanie imprez i uroczystości na terenie przedszkola.

2. Zachęcanie rodziców do poszukiwania sponsorów w celu wzbogacania bazy przedszkola, odnawiania pomieszczeń przedszkola wymagających natychmiastowego remontu

3. Opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli, programów autorskich, innowacji pedagogicznych, podejmowanie uchwał RR

4. Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji założeń planu rozwoju przedszkola oraz zadań statutowych

5. Podejmowanie przez rodziców decyzji dotyczących wykorzystania środków finansowych pochodzących z wpłat rodziców oraz innych źródeł

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

Dyrektor, Nauczycielki, Przewodniczący Rady Rodziców

 

 

 

 

Comments