Odpłatność za przedszkole

opublikowane: 10 lut 2012, 05:55 przez Małgorzata Wągrowska   [ zaktualizowane 4 gru 2015, 07:23 ]
Zasady odpłatności za przedszkole obowiązujące od 1 września 2013 r.

     Podstawa prawna:

Uchwała Nr XVII/315/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Łódź, z ostatnią zmianą zawartą w Uchwale Nr LXVII/1446/13 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Wysokość odpłatności za świadczenia przedszkoli – za 1 płatną godzinę wynosi 1 zł za każde dziecko w przedszkolu.         

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane jest w godzinach 8:00 –13:00.

Płatne godziny pobytu dziecka w przedszkolu 6:00 – 8:00 i 13:00 –17:00.

(Przykład: miesięczna ilość godzin płatnych x stawka godzinowa np. 80 godzin x 1 zł = 80,00 zł)

Dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki od  1 września 2015 r., wynosi – 7.00 zł (5,25 zł dwa posiłki – 3,50 zł jeden posiłek).

Wpłaty należności za przedszkole można dokonywać bezpośrednio w przedszkolu lub na rachunek bankowy:

85 1560 0013 2030 6370 5000 0005

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy za termin dokonania opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto.

Za opóźnienie przy wnoszeniu opłat przedszkole naliczy odsetki ustawowe. Odsetki będą naliczane od 11 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

    Stawka żywieniowa podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.         

    Zgodnie z powołaną powyżej Uchwałą, Rodzice (prawni opiekunowie), korzystający ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej przewidzianych w art. 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) lub otrzymujący pomoc MOPS w opłatach za wyżywienie dziecka, korzystający z uprawnień wynikających z Łódzkiej Karty Dużej Rodziny, ustanowieni rodziną zastępczą - mogą zwrócić się do dyrektora przedszkola o zastosowanie obniżonej opłaty za świadczenia przedszkola wykraczające poza realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

REGULAMIN STOSOWANIA OBNIŻONEJ ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 88 W  ŁODZI W ZAŁĄCZNIKU

Progi kryterium dochodowego określonego
w ustawie o pomocy społecznej
Miesięczna wysokość odpłatności za świadczenia przedszkola
(miesięczna ilość godzin płatnych x stawka godzinowa)
% kwoty w % w zł za płatną godzinę
powyżej 150% powyżej 771,00 zł 100% 1
150% – 125% 771,00 zł - 641,00 zł 50% 0,50
124% – 100% 640,99 zł – 514,00 zł 25% 0,25
poniżej 100% poniżej 514,00 zł 0% 0

 

ĉ
Małgorzata Wągrowska,
12 lis 2013, 07:49
ĉ
Małgorzata Wągrowska,
4 gru 2015, 07:12
Comments